සල්ෆියුරික් අම්ලය

ඔබේ පණිවිඩය අපට යවන්න:

දැන් විමසන්න
දැන් විමසන්න